Noteikumi

Drukāt

Šie portāla www.cbclift.com (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portāla reģistrēts lietotājs vai nav.

 1. Portālu uztur un administrē Santa Jaujeniece, reģ. Nr. 25048011407 (turpmāk tekstā – administrators).
 2. Portāls ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls.
 3. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Administratoram ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.
 4. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.
 5. Reģistrētiem Portāla lietotājiem ir tiesības izmantot Portāla piedāvātās iespējas, pakalpojumus.
 6. Lai kļūtu par Portāla reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.
 7. Ikvienam Portāla reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram Portāla reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Reģistrēta lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portālā ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros Portāla lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt.
 8. Katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
 9. Portālā reģistrēts lietotājs jebkurā brīdī var izbeigt savu dalību Portālā reģistrēta lietotāja statusā, dzēšot savu Portālā izveidoto profilu.
 10. Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot tam speciāli paredzētās vietās (sadaļās) un saskaņā ar attiecīgo sadaļu noteikumiem vai ar rakstisku Administratora saskaņojumu.
 11. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst Portāla reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, video, attēlus, audio materiālus u.c. informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus.
 12. Katrs Portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Portālā vai nosūta citiem Portāla lietotājiem (tajā skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Lietotājam ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. portālā tikai tādu saturu, uz kuru lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.
 13. Portālā ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem Portāla lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus) vai veikt darbības, kas:
 • aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
 • aizskar personas godu un cieņu;
 • aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
 • ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
 • satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
 • ir surogātpasts (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņota reklāma;
 • kas ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai kur tiek reklāmēts video čats vai piedāvāts darbs video čatā;
 • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla normālu darbību un drošību;
 • satur informāciju vai reklamē psihotropas vielas, psihotropam vielām pielīdzināmas vielas vai augus;
 • reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;
 • reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, ķēdes vēstules, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu.
 • pārkāpj normatīvos aktus.

14. Lietotājs piešķir Portālam un Portāla lietotājiem neekskluzīvu, vispasaules, pārvedamu, nepārtrauktu, neatsaucamu, bezatlīdzības, trešajām personām nododamu licenci un tiesības rīkoties ar (t.sk., bet ne tikai publicēt, pārpublicēt, izvietot, atskaņot, nodot, dzēst utt.) Portālā publicēto informāciju, saturu utt., kas saistīts ar autortiesībām, blakustiesībām, preču zīmēm, patentiem, datiem un datu nodošanu, jebkuru citu ar intelektuālo īpašumu saistītu tiesību vai pienākumu, kas tiek vai tiks izvietots Portālā un ar to saistītajās vietās, portālos, medijos, kā arī atsakās celt pretenzijas un/vai prasības pret Portālu un personām, kas likumīgi lieto Portālu un ar to saistītos resursus.

15. Administrators neatbild par Portālā ievietoto vai Portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Administrators neatbild par Portāla pieejamību, Portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā, Portāla lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir bez nekādām papildus garantijām no administratora. Bez tam Administrators nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

16. Portāla lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Administratora tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Administratoru un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Portālu.

17. Ja Portāla lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi.

18. Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no Administratora par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.

19. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi Administratoram. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Administratoram un trešajām personām.

20. Visi strīdi starp Administratoru un Portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Privātums

1. Visi Portālā ievietotie lietotāju dati un identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs izsaka piekrišanu, ka Administrators veic attiecīgā lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

3. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Santa Jaujeniece, reģ. Nr. 25048011704, juridiskā adrese: Vestienas iela 16-12, Madona, Madonas novads, LV-4801.

4. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – lietotāju savstarpējās komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana.

5. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13.1 panta 2. punkts.

6. Portālā reģistrēts lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem Portāla reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā – trešajām personām (ievērojot lietotāja profilā noteikto attiecīgā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu), un ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no Administratora.

7. Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus vai arī dzēst visu profilu.

8. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Administratoram ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:

8.1. citām personām, ja Administrators saņem lietotāja piekrišanu;

8.2. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Administrators saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;

8.3. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Administrators konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas Administratora, Portāla lietotāju vai citu personu intereses.

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties